હાઇકુ (૩)

October 20th, 2009

૧.

અંગ સંકોરી
તળાવપાળે સૂતી
થાકી બપોર

૨.

પારિજાત ના-
વેરાણાં છે હાઈકુ
કેસરવર્ણાં

૩.

પશુ તો હિંસ્ર
પણ કાં હણે જન
જન સહસ્ર?

૪.

વર્ષાસંગીત.
વાદળોનાં મૃદંગ-
વીજળી નૃત્ય

૫.

સમીસાંજના
તૃણે લેટે, આળોટે-
કિરણધણ

One Response to “હાઇકુ (૩)”

  1. Chiragon 20 Oct 2009 at 3:26 pm

    આ હાઈકુ ઘણું જ ગમ્યું:

    વર્ષાસંગીત.
    વાદળોનાં મૃદંગ-
    વીજળી નૃત્ય

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply