કેમ છો?!

March 2nd, 2009

આ બ્લોગ પર પન્નાબેન નાયકનાં ‘વિદેશિની’ પુસ્તકમાંથી લીધેલાં અને નવાં કાવ્યો મૂકવામાં આવશે…! 

આશા છે કે થોડા વખતમાં આ બ્લોગ પન્નાઆંટી જાતે ચલાવતા થઈ જાય… 🙂

2 Responses to “કેમ છો?!”

  1. Jayshreeon 03 Mar 2009 at 1:23 am

    are waah…

    Welcome Panna Aunty…!!

    Hopefully soon we will see your name as author here 🙂

  2. tushaaron 28 May 2009 at 10:38 am

    gr8 to hv u on ds website……….u r simply gr8..u touch our hearts by delivering a sentimental simple poems

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply