આજથી..

August 17th, 2010

.          આજથી બધાં બારણાં બંધ
નથી કોઈનો હાથ જોઇતો  : નથી જોઇતો સ્કંધ

પ્રેમ મારો હવે આંધળો નથી
.           પ્રેમ નથી હવે બ્હેરો
પ્રેમની પાસે નથી કોઇ
.            ઉઝરડાયેલો ચ્હેરો
કાખઘોડી લઇ ચાલવું પડે એવી જિંદગી નહીં અપંગ

અપેક્ષા તો ઓગળી ગઇ
.          પીગળી સકળ માયા
સપનાં જેવાં સપનાંઓ પણ
.          લાગતાં જાય પરાયાં
હું  તો  મારે  માણ્યા  કરું  સંગ  વિનાનો  સંગ

—-

4 Responses to “આજથી..”

 1. Chiragon 18 Aug 2010 at 2:45 pm

  સન્યાસીના ઉદગાર જેવું કાવ્ય. સરસ થયું છે.

 2. વિવેક ટેલરon 19 Aug 2010 at 6:02 am

  સુંદર ગીત… ઉપાડ અત્યંત મજાનો…

 3. Pancham Shuklaon 19 Aug 2010 at 11:44 am

  નિર્વેદ(સમક્તિ)થી લથબથ વિશ્રંભ ઉદગાર…. ગીતના લય અને બાનીથી કવિવર રાજેન્દ્ર શાહનું પુણ્યસ્મરણ થયું.

 4. kanchankumari. p.parmaron 23 Aug 2010 at 12:09 pm

  પ્રેમ થિ યે પર મારિ દુનિયા…વિના પ્ર્કાશે વિના અવાજે ..ઝગમગ ઝગમગ… થાય મારિ દુનિયા !

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply