હજીય ચચરે છે

November 14th, 2010

પંચમહાભૂતોનું બનેલું
બાનું શરીર
ક્યારનુંય
ભસ્મીભૂત થઈ
નામશેષ થઈ ગયું
અને છતાંય
ચિતામાં દાહ દીધેલી કાયાની
ઓલવાતી આગનો
આછો ધૂમાડો
જેજનો દૂરથી આવીને
હજીય ચચરે છે
મારી આંખોમાં
ને
એને ઓલવવા
ઊભરાયાં કરે છે
ઊનાં ઊનાં પાણી

3 Responses to “હજીય ચચરે છે”

 1. Chandresh Thakoreon 15 Nov 2010 at 3:24 am

  પન્નાઃ એક સમદુઃખિયા તરીકે, એ ઊનાં પાણી ઓછા પડે તો ધીરવા તૈયાર છું. પણ એ ભેટ નહીં, માત્ર લોન જ! … માની યાદના એવાજ સતત ચચરાટમાં લખાયેલી, મારી બે પંક્તિઓ યાદ આવી ગઈઃ

  ચિતા ઠરે વર્ષો થયાં પણ મા દેખાય છે ચારે તરફ્
  મુકાબલો હોય જો મંજૂર તો ઈશ્વર એવો આવિષ્કાર દે …

 2. Ankit Desaion 26 Nov 2010 at 5:31 pm

  કયા બાત હે……..

 3. Daxesh Contractoron 25 Jan 2011 at 5:30 am

  એને ઓલવવા
  ઊભરાયાં કરે છે
  ઊનાં ઊનાં પાણી …
  ખુબ સરસ … રૂપક ગમી ગયું.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply