પ્રેમમય વિશ્વ

March 29th, 2011

તમારા
(કહેવાતા) પ્રેમમય વિશ્વમાં-
જીવનનો હિસાબ માંગતા
ઘડિયાળના કાંટા છે,
ત્વચા ઊતરડી નાંખતા
પ્રેમના નહોર છે,
સ્પર્શતી આંગળીઓમાં
થીજી ગયેલી નદીઓ છે,
ચૂમતા હોઠમાં
ઘસડાઈ આવેલો નર્યો કાંપ છે,
આલિંગવા આવતા હાથમાં
સંબંધના કજળી ગયેલા દીવાની વાસ છે.
સતત વાતા વાવાઝોડાથી
કંપી કંપીને
હું
સૂક્કુંભઠ્ઠ વૃક્ષ થઈ ગઈ છું.

હું વિનવું છું-
તમારું
પ્રેમમય વિશ્વ પાછું લઈ લો
ને
મને મારું
એકલવાયું વિશ્વ
પાછું આપો.

સાચે જ, હું જીવી જઈશ.

7 Responses to “પ્રેમમય વિશ્વ”

 1. Daxesh Contractoron 31 Mar 2011 at 11:53 pm

  સ્પર્શતી આંગળીઓમાં થીજી ગયેલી નદીઓ …ચૂમતા હોઠમાં ઘસડાઈ આવેલો નર્યો કાંપ …
  સહજીવનની વેદનાની ધારદાર અભિવ્યક્તિ … સુંદર ઉપમાઓ !!!!

 2. Pancham Shuklaon 03 Apr 2011 at 1:22 pm

  તીવ્ર સંવેદન.

 3. Faruque Ghanchion 04 Apr 2011 at 8:56 pm

  હું જીવી જઇશ – માં આખી કવિતા ધબકતી અનુભવી… મિથ્યા પ્રેમવિશ્વના મોહભંગનું સુંદર આલેખન સ્પર્શી ગયું.

 4. Mittalon 22 Apr 2011 at 8:51 am

  Sree Panna Naik Ji,
  I always wonder how do writers and poets describe various feelings and state of minds so well, would they really have felt all of those themselves !! I am one of those lovers of Gujarati Literature, who would have lost their way to Gujarati Literature in the dense jungle of jobs, money, and materials of survival in this modern world. However, when occasionally the light of this technology called ‘internet’ and ‘computer’ show me this way, I pay a short a visit to this world. Today, on this excursion, I happened to discover this beautiful creation of yours, ‘પ્રેમમય વિશ્વ્’, and you make me a big fan of yours. And then, I couldn’t stop reading almost everything that you have made available on this website. Of course you are famous, and I must have studied many creations of yours in my school days in Gujarati textbooks, but my immature brain then would not have understood a percent of what I would have read then, and so would be the case of many other people. But, it is really a pleasure and privilege that your creations are available on web now. Many thanks for making your creations available here. What I am going to say next is like ‘નાના મોઢે મોટી વાત્’, as saying anything about you, to you, would be like showing a mere lamp to the great Sun itself. But it is also true that even God loves being praised, and I must, as a fan of yours, express my opinion about your writing. You are a great writer and I could feel the sensitiveness in your writing and I think that is the beauty of writing when some one says that what this writer has written is truth, although it is a feeling of a brain/heart, which has nothing to do with the universal truths.
  Regards,
  Mittal

 5. Mittalon 22 Apr 2011 at 9:11 am

  Sree Panna Naik Ji,
  I always wonder how do writers and poets describe various feelings and states of mind so well, would they really have felt all of those themselves !!
  I am one of those lovers of Gujarati Literature, who would have lost their way to Gujarati Literature in the dense jungle of jobs, money, and materials of survival in this modern world. However, when occasionally, the light of this technology called ‘internet’ and ‘computer’ shows me this way, I pay a short a visit to this world. Today, on this excursion, I happened to discover this beautiful creation of yours, ‘પ્રેમમય વિશ્વ્’, and you make me a big fan of yours. And then, I couldn’t resist reading almost everything that you have posted on this website.
  Of course you are famous, and I must have studies some of your creations in my school days in Gujarati textbooks, and my immature brain wouldn’t have understood a percent of what I would have read then, and so must be case of many other people. And, it is a great pleasure and privilege that your creations are available on web now. Many thanks for making your creations available here!!
  What I am going to say next is like ‘નાના મોઢે મોટી વાત્’ as saying anything about your writing, to you, is like showing a mere lamp to the great Sun itself. However, it is also said that even God loves being praised, so I hope you wouldn’t mind, and I must, as a fan of yours, express my thoughts/feelings about your writing, that ‘you are a great writer’!! The essence of writing is about making the reader feel that what the writer is saying is nothing but truth. I have felt the sensitiveness in your writing and have been able to believe every single word of it.
  Regards,
  Mittal

 6. Lata J Hiranion 09 Sep 2011 at 4:54 am

  આરપાર ઉતરી જાય એવી કવિતા…

  ‘હું જીવી જઇશ’માઁ આખી કવિતાનુઁ ચેતનતત્વ ઊતરી આવ્યુઁ છે…

  ‘ચૂમતા હોઠમાં ઘસડાઈ આવેલો નર્યો કાંપ’

  અહીઁયા મારી સમજ પ્રમાણે ફિલિઁગ નેગેટીવ છે પણ ‘કાઁપ’ શબ્દ પોઝીટીવ નથી લાગતો ?

  લતા હિરાણી

 7. સ્વાતિ ઓઝાon 12 Sep 2013 at 2:52 am

  બહુ જ સરસ..બહુ ગમ્યુ..

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply