કેમ કરીને?

September 1st, 2013

 

એક બે હોય તો ટાળું

પણ

કેમ કરીને ખાળું

સામટું ઉમટેલું

આ સ્મરણોનું ટોળું?

One Response to “કેમ કરીને?”

  1. સુંદર વિચાર!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply