‘અત્તર-અક્ષર’ હાઈકુસંગ્રહ

March 5th, 2011

પન્ના નાયકના ‘અત્તર-અક્ષર’ (હાઈકુસંગ્રહ)નું ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ દ્વારા જાન્યુઆરીની ૨૫મીએ થયેલું પ્રકાશન.

આ હાઈકુસંગ્રહની કિંમત અમેરીકામાં ૧૦ ડોલર છે.  અમેરિકામાં પોસ્ટથી મોકલવા માટે એની કુલ કિંમત $12 રહેશે.

ભારતની બહાર રહેતા મિત્રો પુસ્તક અને સીડી  મંગાવવા માટે પન્નાબેન નાયકનો સીધો સંપર્ક ઈમેલ અથવા એમના ઘરના સરનામા ઉપર કરી શકે છે:

Panna Naik
9034 Lykens Lane,
Philadelphia, PA 19128

U.S.A.

Phone: (215) 487-7142

E-mail: naik19104@yahoo.com

  • Comments(4)

4 Responses to “‘અત્તર-અક્ષર’ હાઈકુસંગ્રહ”

  1. […] ‘અત્તર-અક્ષર’ હાઈકુસંગ્રહ […]

  2. V.N.Ravalon 05 Mar 2011 at 4:29 pm

    સરસ રચનાઓ. આભાર.

  3. […] નાંખીને કવયિત્રી લાવ્યા છે એમનો નવો હાઈકુસંગ્રહ ‘અત્તર-અક્ષર’, જે જાન્યુઆરીની 25મી પ્રકાશિત થયો હતો.  […]

  4. rakshaon 21 Apr 2011 at 8:21 am

    liked.great!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply