હું કંઈજ નહોતી

April 28th, 2015

હું

કંઈ નથી

હું

કોઈ નથી

હું

કંઈજ નહોતી.

પ્રગાઢ

અસર વિનાની

બાહ્ય

અને

આંતરિક

શૂન્યતામાં

ક્યાં લગી રાચવું?

તળિયા વિનાના ડબ્બામાં

શું

સંગ્રહી શકાય?

છતાંય

મેં તો

નીચે કોઈ ઝીલનારું છે

એમ સમજી

મારી સઘળી ક્ષણોના સૂરને ભેગા કર્યા.

એક દિવસ

જોઉં તો

મારી કૂખમાં

ઘુઘવાટા કરતું કાવ્ય!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply