હાઇકુ

September 21st, 2009

૧.

અમાસ રાતે
ચંદ્ર શોધવા, મળી
તારાની ઠઠ

૨.

ઊડયું એક જ
પંખી ને કંપી ઊઠયું
આખુંય વૃક્ષ

૩.

ઊપડે ટ્રેન-
ફરફરી ના શકે
ભીનો રૂમાલ

૪.

ગમે તેટલી
ઊડતી ધૂળ, કદી
ન મેલાં ફૂલ

૫.

અમેરિકામાં
બા નથી, ક્યાંથી હોય
તુલસીક્યારો?

2 Responses to “હાઇકુ”

  1. Chiragon 25 Sep 2009 at 1:03 pm

    બીજુ અને ત્રીજુ હાઈકુ ઘણાં ગમ્યાં. ભાવસભર, સમ્વેદનસભર માહોલ માત્ર 17 શબ્દોમાં વ્યક્ત થઈ જાય છે.

  2. kanchankumari parmaron 01 Oct 2009 at 5:08 am

    શબ્દો ના હોત તો ,દુનિયા હોત નિસ્તબ્ધ્…..

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply